Televisjoner

Arkitektane sine ord om Prøvebustadprosjektet:

Televisjoner

Distrikts-Norge har i dag en rekke utfordringer knyttet til negativ folketallsutvikling. Prosjekt Televisjoner søker nye arkitektoniske svar som verktøy i arbeidet med tilflyttings- og fraflyttingsproblematikk. Telemark fylke egner seg godt som laboratorium for utvikling / testing av nye bosetningsmodeller. Tema folketallutvikling er høyst aktuelt, samtidig som Telemark fremstår som et stolt Norge i miniatyr – her finnes både by, kyst, industrisamfunn, fjellbygd og ikke minst sterke lokale kulturtradisjoner. Prosjektet har som målsetning å utvikle stedsegne moderne boliger som verktøy, og direkte innlegg i diskusjonen om morgendagens bosetting i distriktene.

Først ut er Skien(mosaikk/ny bruk av tomrom) og Øyfjell (rural prøvebustad).

Arkitektur som språk og meningsbærer

Det finnes i dag ca 6500 levende språk i verden. I løpet av de nærmeste 100 år vil mest sannsynlig 5000 av disse dø ut. Vi tar del i en stadig sterkere globalisering – samtidig som det blir et større behov for å ta vare på lokal kultur og viten. Noen av de enkleste tiltakene med tanke på utvikling av framtidens bærekraftige boformer (sett i et økologisk og sosialt perspektiv) ligger allerede som taus viten i vår egen lokale bygningsarv. En reformulering av lokale arkitektoniske språkarter, vil kunne gi moderne boformer av en slik kvalitet at det vil være interessant også for en internasjonal arkitektonisk diskusjon.

Boligens dialekt- en bærekraftig ressurs

Den norske byggeskikken er rik på dialekter og situasjonsbestemte formsvar. De ulike boligformene har utviklet seg som en direkte videreføring av lokal forståelse for klima, ressursgrunnlag, sosiale/ kulturelle behov m.m. Her finnes gode eksempler gjennom bruk av prefabrikering (laft og grindkonstruksjoner), passiv energiutnyttelse/ energiøkonomisering, gjenbruk av materialer, tilpassing til landskap osv. Kort sagt handlet den norske byggeskikken ikke bare om estetikk; men langt mer om det vi i dag vil kalle bærekraft. Samtidig ser vi at byggeskikksbegrepet som anvendes i dag, ofte kun tar utgangspunkt i et estetisk bilde der man glemmer bakgrunnsbildet (eks lokalt klima, landskap, materialer osv.) Ser man på byggeskikken som en arkitektonisk arv, er det naturlig at denne både brukes og videreutvikles. Med dette som bakgrunn ønsker vi å prosjektere og bygge en til fire pilotboliger i Øyfjell (Vinje). Gjennom nytolkning og revitalisering av den lokale byggeskikken søker vi nye moderne svar på rural boligbygging, basert på bærekraft og arkitektonisk identitet.

Viktige målsetninger i prosjekteringsfasen:

  • Tolkning av lokal tradisjon/ gjenbruk av gammel kunnskap: klima, videreutvikling av lokalt håndverk og bruk av lokale materialer/ressurser(minimal transport, enkelt å reparere).
  • Elementsystem (mulighet for å komponere ulike løsninger i et hovedkonsept, legge til/dele av – boligen kan vokse i takt med beboernes behov).
  • Passiv utnyttelse av energi kombinert medassisterende teknologi.
  • ”Kompakt living” med en rural tilpassning (arealeffektive byggesystem, lite fotavtrykk på tomten, uterommet innehar funksjoner og blir en forlengelse av innerommet)
  • prøveboligen skal formidle lokale stedsegne kvaliteter, og samtidig føre en arkitektonisk diskusjon på internasjonalt nivå.

Prøvebustad

I arbeidet med å snu en negativ folketallsutvikling er det viktig at kommunen både kan holde på egen ungdom og samtidig gjøre seg attraktiv for tilflyttende i etableringsfasen. Prøvebustaden skal være et tilbud til unge som ønsker å etablere seg i egen bygd, og andre som vil prøve å flytte til Vinje. En prøvbustad kan leies av kommunen i et til to år, for å prøve ut om man ønsker å etablere se i Vinje – med en mulig forlengelse i en byggeperiode. Dette er med på å senke terskelen for unge som vurderer å flytte fra byen for å etablere seg på bygda.

Sverre Sondresen, Dagur Eggertsson, Sami Rintala

Arkitekter